Certificari Scrum

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Protejarea intimității Dumneavoastră privind utilizarea paginii noastre web https://agileeducation.ro/ este deosebit de importantă pentru noi. De aceea, în continuare, vă informăm în detaliu cu privire la politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, precum și a datelor anonime in lumina prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul UE 2016/679” sau “GDPR”).

Prezenta politică de utilizare a datelor cu caracter personal prezintă politicile și procedurile privind informațiile pe care le prelucrăm de la sau despre reprezentanții clienților noștri si despre clienții noștri persoane fizice și despre utilizarea produselor și serviciilor noastre.

https://agileeducation.ro/, în calitate de Operator (denumit în continuare „Operator”) intenționează să vă ofere un nivel adecvat de confort și încredere în modul în care prelucrăm și protejăm informațiile pe care le colectăm.

1. Modalitatea de utilizare a datelor cu caracter personal vizate

În această secțiune veți regăsi informații despre:

  1. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm;
  2. Sursa din care provin datele cu caracter personal, în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute direct de la persoana vizată;
  3. Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal.

Operatorul prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:
a) Numele și prenumele;
b) Denumirea funcției dumneavoastră;
c) Adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu, în cazul în care ne-ați comunicat-o, adresa profesională;
d) Numărul de telefon fix;
e) Numărul de telefon mobil;
f) Numărul de fax;
g) Adresa de e-mail;
h) Semnătura;
i) Informații suplimentare prelucrate în contextul unui raport contractual cu Operatorul sau comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră, cum ar: fi instrucțiuni acordate, plăți efectuate (dacă este cazul);
j) Detalii ale vizitelor dumneavoastră la birourile noastre sau orice alte detalii cu privire la modul în care interacționați cu Operatorul (dacă este cazul); k) IP-ul computerului de pe care se accesează pagina web https://agileeducation.ro/;

Politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal se aplică datelor colectate prin intermediul paginii web și datelor colectate în format fizic.Operatorul nu își asumă răspunderea pentru datele colectate de alte site-uri / portaluri accesate de Dumneavoastră concomitent sau prin intermediul link-urilor accesate de pe portalul nostru.

Sursele datelor cu caracter personal procesate sunt:
a) persoana vizată;
b) societatea în cadrul căreia persoana vizată își desfășoară activitatea sau pe care o reprezintă;
c) bazele de date ale autorităților publice (de ex. Ministerul de Finanțe, Registrul Comerțului, Ministerul Justiției etc.);

Aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate exclusiv în următoarele scopuri:
– în vederea încheierii / îndeplinirii / administrării contractelor comerciale încheiate de Operator cu societatea în cadrul căreia persoana vizată își desfășoară activitatea;
– pentru transmiterea de informări necesare derulării relațiilor comerciale;
– pentru contactări in vedere eventualelor livrări și operațiuni necesare in temeiul contractelor comerciale, a ofertelor transmise;

Baza legală pentru această prelucrare este încheierea contractelor SAU consimțământul persoanei vizate SAU interesele legitime ale Operatorului, și anume obligația contractuală a Operatorului de a furniza serviciile si bunurile solicitate de persoana vizată / societatea în care acesta își desfășoară activitatea SAU executarea unui contract între persoana vizată / societatea în care acesta își desfășoară activitatea și Operator și/sau luarea de măsuri, la cererea persoanei vizate, pentru a încheia un astfel de contract.

2. Transferul de date cu caracter personal

Datele persoanelor vizate vor fi transferate în alte state.
În afara celor de mai sus, datele nu vor fi transmise către alți terți (precum baze de date de marketing sau companii de marketing direct).

În plus față de dezvăluirile menționate mai sus, putem divulga către autorități datele Dumneavoastră personale în cazul în care această divulgare este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși sau pentru a vă proteja interesele vitale sau interesele vitale ale altei persoane fizice.

De asemenea, putem divulga datele Dumneavoastră personale în cazul în care această divulgare este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale, fie în cadrul procedurilor judiciare, fie în cadrul unei proceduri administrative sau extrajudiciare.

Facilitățile de găzduire pentru website-ul nostru sunt situate în România

3. Retenția datelor cu caracter personal

Vom păstra datele Dumneavoastră cu caracter personal atât cât va fi necesar, pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate la punctul 1 de mai sus si pentru asigurarea drepturilor legale ale Operatorului, doar dacă o perioadă mai lungă de timp nu este solicitată prin lege.

Fără a aduce atingere celorlalte dispoziții din această secțiune, putem să vă păstrăm datele Dumneavoastră cu caracter personal atunci când stocarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși sau pentru a vă proteja interesele vitale sau interesele vitale ale unei alte persoane fizice.

După încetarea operațiunilor de prelucrare, datele Dumneavoastră cu caracter personal vor fi distruse prin procedee care nu permit reconstituirea acestora sau vor fi anonimizate.

4. Amendamente

Urmare a modificărilor legislative sau a intervenirii unor situații noi din punct de vedere operațional, este posibil să actualizăm periodic această politică, publicând o nouă versiune pe website-ul nostru, astfel încât politica de prelucrare a datelor cu caracter personal să fie aliniată cerințelor legale.

Vă vom notifica modificările aduse acestei politici prin e-mail sau prin celelalte cai de comunicare stabilite. În același timp, vă recomandăm să verificați ocazional această pagină, pentru a vă asigura că ați luat cunoștință de ultima versiune a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal.

5. Drepturile Dumneavoastră

În această secțiune am rezumat drepturile pe care le aveți în temeiul legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Unele drepturi sunt complexe și nu toate detaliile au fost incluse în rezumatele noastre. În consecință, vă recomandăm să citiți legile și îndrumările relevante din partea autorității de reglementare pentru o explicație completă a acestor drepturi.

Principalele Dumneavoastră drepturi în temeiul legii privind protecția datelor cu caracter personal sunt:
a) Dreptul de acces – dreptul de a obține din partea Operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective, împreună cu anumite informații suplimentare. Aceste informații suplimentare includ detalii privind scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal în cauză și destinatarii datelor cu caracter personal. Dacă drepturile și libertățile celorlalți nu sunt afectate, vă vom furniza o copie a datelor Dumneavoastră personale. Prima copie va fi furnizată gratuit, dar copiile suplimentare pot fi supuse unei taxe rezonabile, bazată pe costurile administrative.
b) Dreptul la rectificare – dreptul de a obține de la Operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.
c) Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – dreptul de a obține din partea Operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazurile expres prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Aceste circumstanțe includ:
1) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
2) vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea bazată pe consimțământ;
3) vă opuneți prelucrării în conformitate cu anumite norme din legislația aplicabilă privind protecția datelor;
4) prelucrarea este în scopuri de marketing direct;
5) datele cu caracter personal au fost procesate ilegal.

Cu toate acestea, există excluderi ale dreptului de ștergere, în măsura în care prelucrarea este necesară:
1) pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și la informare;
2) pentru respectarea unei obligații legale; sau
3) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

 

d) Dreptul de a obține restricționarea prelucrării – dreptul de a obține din partea Operatorului restricționarea prelucrării în cazurile expres prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Aceste circumstanțe includ:
1) contestați acuratețea datelor cu caracter personal;
2) prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii;
3) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar aveți nevoie de date personale pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;
4) v-ați opus procesării.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată pe această bază, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul Dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

e) Dreptul la opoziție – dreptul de a vă opune prelucrării, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în temeiul legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri.

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor Dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct (inclusiv profilarea în scopuri de marketing direct). Dacă faceți o astfel de obiecție, vom înceta să prelucrăm datele dumneavoastră personale în acest scop.

f) Dreptul la portabilitate – dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care le-ați furnizat Operatorului într-un format structurat şi aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, în condițiile expres prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal;

Puteți obține o copie a informațiilor stocate, în vederea portarii acestora, adresând o solicitare prin e-mail către adresa de mai jos.

g) Dreptul de a depune plângere către Operator, în faţa autorității de supraveghere si in fata justiției, și

h) Dreptul de a vă retrage consimțământul.

Vă puteți exercita oricare dintre drepturile în legătură cu datele Dumneavoastră personale prin oricare din următoarele modalități: transmiterea unei notificări scrise, în format electronic pe adresa de e-mail: contact@agileeducation.ro.

6. Actualizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere adresată nouă, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la: contact@agileeducation.ro.

Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.

7. Securitatea datelor

a) Identificarea și autentificarea. Operatorul își desfășoară activitatea în conformitate cu cerințele legale. Accesul la datele cu caracter personal este permis doar personalului autorizat, fiind acordat printr-o persoană desemnată special în acest scop, care acționează numai în temeiul instrucțiunilor primite de la Operator.

b) Persoanele împuternicite au acces la datele cu caracter personal în baza parolelor. Sunt implementate măsuri de administrare a parolelor și măsuri de control, inclusiv prin lungimea minimă a parolei, precum și obligația de a schimba periodic parolele și de a nu refolosi vechile parole. Toate parolele sunt tratate ca informații sensibile și confidențiale.

c) Colectarea datelor. Datele cu caracter personal sunt colectate și introduse în baza de date prin persoane special desemnate în acest sens.

d) Accesul în clădire și computerele. Clădirea este păzită de personal calificat și supravegheată video. Folosirea computerelor este supusă autentificării în baza parolelor folosite.

g) Politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal include următoarele:
1) Toate echipamentele și resursele electronice sunt protejate în mod corespunzător. Accesul la acestea este permis doar persoanelor autorizate.
2) Personalul autorizat a fost instruit să nu lase computerele nesupravegheate atâta timp cât sunt în funcțiune și conectate la o anumită aplicație. Operatorul a implementat soluții și dispozitive de supraveghere a accesului la computer, cum ar fi protecția parolată.

Noi încercăm să ne asigurăm că incidentele de securitate a datelor se detectează într-un stadiu timpuriu și vi se raportează imediat dumneavoastră sau autorității de supraveghere competente, incluzând categoriile respective de date.

8. Protecția informațiilor personale ale minorilor

Pagina web agileeducation.ro este un website de audiență generală și nu colectează date personale de la minori. Politica noastră nu este aceea de a colecta sau păstra în mod intenționat datele referitoare la persoanele minore.

9. Module Cookies

Modulele cookie sunt mici fișiere de text stocate în browser-ul utilizatorului pentru a strânge date per ansamblu.

Pentru a ne asigura că site-ul nostru funcționează corespunzător și pentru a facilita navigarea pe site, noi putem folosi cookies funcționale – Session cookies care sunt stocați în memoria temporară și care se șterg automat atunci când închideți browser-ul dumneavoastră.

Cu excepția IP-ului, cookie-urile utilizate de Operator nu colectează informații cu caracter personal, cum ar fi numele Dumneavoastră sau adresa de e-mail. În plus, cele mai multe browser-e permit utilizatorilor să respingă cookies. Totuși, în anumite situații, vizitatorilor li se poate refuza accesul la anumite secțiuni ale site-ului nostru, în cazul în care browser-ele lor sunt setate să respingă cookies.

10. Date de contact

Ne puteți contacta:
1) prin adresa de e-mail: contact@agileeducation.ro.

Cu stima,

Echipa Agile Education Romania